Bijbelgedeelten en gespreksvragen

©2004 Wil Doornenbal, Cobi Wattez        Dit materiaal hoort bij het boek 'Samen verder – inzichten en oefeningen voor je relatie'


1. 

Samen verder met dit boek

Over aandacht voor je relatie
Bijbelgedeelte I

Lees Genesis 1 : 26-28. In het scheppingsverhaal wordt allereerst de verhouding van de mens ten opzichte van God beschreven. In dit gedeelte wordt gesproken over de tweevormigheid van de mens (als man en vrouw), waarin God iets van zichzelf uitdrukt (beiden geschapen naar Zijn beeld). Ook krijgen de man en de vrouw beiden een zegen van God mee om hun gezamenlijke opdracht uit te kunnen voeren.

Gespreksvragen

Bijbelgedeelte II

Lees Hooglied 2 : 8-17. In het boek Hooglied beschrijven een man en een vrouw hun liefde voor elkaar. Hun liefde is te vergelijken met een wijngaard die in bloei staat (vers 15). Maar hoe mooi alles op dit moment ook is tussen hen: er zijn ook 'kleine vossen' die de relatie negatief kunnen beïnvloeden. De bruid beseft dat en wil daarom actie tegen die schadelijke invloeden. "Vangt ons de kleine vossen die de wijngaard bederven".

Gespreksvragen

2. 

Zij denkt meer na over mij dan ik over haar

Over de relatie tussen man en vrouw
Bijbelgedeelte

Lees Genesis 2 : 18-25. In het scheppingsverhaal van Genesis 2 komt de relatie van man en vrouw ten opzichte van elkaar aan de orde. De eerste mens is in dit verhaal in een moeilijke situatie en het lukt hem niet die op te lossen: hij is alleen. God met Wie hij mag omgaan staat boven hem; de dieren en de natuur staan onder zijn gezag, maar hij heeft geen gelijke tegenover zich. In deze situatie is de komst van de vrouw als een gelijke een hulp in zijn nood. Het woord 'hulp' is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor de hulp die God geeft (Psalm 115 : 9-12, Psalm 124 : 8 e.a.).
De vrouw is een hulp die bij de eerste mens 'past': ze lijkt op hem en is toch ook verschillend.

Gespreksvragen

3. 

Ze wilde alles vanuit onze relatie doen

Over ruimte voor jezelf
Bijbelgedeelte I

Lees Genesis 3 : 16–19. Het gedeelte vertelt over de verstoring van de eenheid tussen man en vrouw. Twee houdingen, die de relatie kunnen ondermijnen worden genoemd: begeerte en heersen.
Het woord dat hier gebruikt wordt voor begeren komt nog slechts tweemaal verder voor in het O.T. voor, namelijk als negatieve kracht in Genesis 4 : 7 en positief in Hooglied 7 : 10.
Het woord 'heersen' komt vele malen en in vele situaties voor, zowel in negatieve als in positieve zin. Bijvoorbeeld: Jesaja 40 : 10,11 en Psalm 89 : 10 (verwijzing naar God); Genesis 1 : 16-18 (verwijzing naar de zon en de maan); Genesis 37 : 8 en Richteren 8 : 22,23 (verwijzing naar mensen onderling).

Gespreksvragen

Bijbelgedeelte II

Lees Marcus 10 : 46-52. In het leven van Jezus Christus zien we, dat Hij mensen niet verplettert onder Zijn claim, maar ruimte laat voor de keuze van het individu. In het gekozen bijbelgedeelte bijvoorbeeld smeekt een blinde Hem om hulp. Jezus Christus reageert niet vanuit vooronderstellingen ('Hij zal wel graag willen zien'); ook denkt Hij niet voor de ander ('Het is het beste voor hem als...'). Hij schept ruimte voor de blinde man en vraagt hem naar zijn wensen: "Wat wilt u dat Ik voor u doe?"

Gespreksvraag

4. 

Hij trok zich achter zijn computer terug

Over intimiteit
Bijbelgedeelte

Lees Psalm 139 : 1-6. Velen verlangen niet alleen naar intimiteit met andere mensen maar ook naar intimiteit met God. In het gekozen bijbelgedeelte beschrijft de Israëlische koning David hoe dichtbij hij God bij zijn leven ervaart.

Gespreksvragen

5. 

Onze relatie was anders gegaan als ik mij emotioneel had kunnen uiten

Over omgaan met emoties
Bijbelgedeelte

Lees Johannes 11 : 11-15 en 33-44. In de evangeliën wordt Jezus Christus beschreven als een persoon met verschillende emoties, waar Hij zich niet voor schaamt. Zie bijvoorbeeld in het gekozen bijbelgedeelte de verscheidenheid aan emoties bij de dood van Zijn vriend Lazarus.

Gespreksvraag

6. 

Wat ik zei, kwam niet aan

Over communicatie
Bijbelgedeelte

Lees Jeremia 33 : 1-3. Voor een groeiende relatie is zelfonthulling en ontmoeting nodig. Dat gaat ook op voor de verhouding van de mens tot God, waarin het juist God is, die de mens uitnodigt om met Hem te communiceren. Zie bijvoorbeeld de ervaring van Jeremia, toen hij ten onrechte gevangen zat.

Gespreksvragen

7. 

Ik houd van jullie alle twee

Over seksualiteit
Bijbelgedeelte I

Lees Johannes 8 : 1-11. In de bijbel krijgt de lichamelijke liefde eervolle aandacht ook al zijn er steeds spanningen tussen het ideaal en de werkelijkheid.

Gespreksvragen

Bijbelgedeelte II

Lees Romeinen 8 : 31-39. Philia (de vriendschappelijke liefde) kan het niet voldoende uit zichzelf opbrengen om lief te hebben wordt er in dit hoofdstuk over seksualiteit gezegd. Ze heeft voor zichzelf ook een bron nodig. De christen zal willen putten uit Gods liefde voor hemzelf: de agapè. Dat is een liefde die boven gevoelens van sympathie en vriendschap uitgaat.

Gespreksvragen

8. 

Ik draaide voor alles op (I)

Over werken en zorgen

9. 

Ik draaide voor alles op (II)

Over afspraken maken

De bijbelgedeelten en gespreksvragen zijn voor zowel hoofdstuk 8 als 9 bedoeld.

Bijbelgedeelte I

Toen Paulus leefde zag de Griekse man zijn vrouw als zijn bezit. Hij verwachtte van haar dat ze zorgde voor zijn huis, zijn huishoudelijke zaken, en voor zijn wettige kinderen. Hij beschouwde haar niet als een kameraad. Vrienden en vriendinnen zocht hij buitenshuis; aan zijn sociale leven nam zijn vrouw niet deel.
In de Romeinse cultuur van die tijd was het gezinsleven ontwricht. Men wisselde heel gemakkelijk en zeer frequent van partners.

In een dergelijke tijd legt Paulus voor de christenen in Efeze een diep ingrijpend stuk neer. Hij haalt de verhouding man–vrouw uit het kader van macht, controle en lust en legt ze in een bedding van opofferende liefde. Hij vertaalt dit voor de man in concreet gedrag, die hij afleidt van de liefde van Christus. Hij zegt: "Je vrouw is niet je bezit waar je recht op hebt en die je voor je gemak gebruikt. Integendeel: je hebt haar lief en je helpt haar vooruit." Lees Efeze 5 : 22-33.

Als de man zich zo anders gaat opstellen komt de vrouw automatisch in een andere positie te staan. Ze moet niet 'gehoorzamen' (kinderen en slaven wel, Efeze 6 : 1-5), maar ze wordt opgeroepen om vrijwillig haar man te steunen in zijn nieuwe liefdesrol. Efeze 5 : 22-24, 33.

Gespreksvraag

Bijbelgedeelte II

Jezus Christus toont veel zorg en aandacht voor het gewone leven en de gewone taken. Zie bijvoorbeeld Mattheüs 15 : 29-38, waar Hij initiatief neemt in een zorgtaak.

Gespreksvraag

10. 

De dominee vroeg of we van elkaar hielden

Over geloof en kerk
Bijbelgedeelte

De apostel Paulus ontmoet in Corinthe (Handelingen 18 : 1-3) voor het eerst Aquila en Priscilla, een echtpaar, dat veel voor hem gaat betekenen. Niet alleen hebben ze hetzelfde beroep (tentenmakers / leerbereiders), ze hebben ook dezelfde passie om mensen te helpen in hun geloof. Aquila en Priscilla zetten hun huis open voor mensen en helpen Paulus als hij het moeilijk heeft. Zie bijvoorbeeld Romeinen 16 : 3-5.

Gespreksvraag